15 Mar1

1

12 Feb.

.

12 Jan.

.

05 Jan.

.

23 Junปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ด

16

ความชื้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดทุกชนิดจนกระทั่งถึงระยะออกดอก แต่ภายในดอกเห็ดถ้าหากมีความชื้นมากเกินไป เส้นใยเห็ดจะชุ่มน้ำมากเกินไปและอาจตายได้ จะสังเกตเห็นว่าดอกเห็ดเล็ก ๆ ที่ถูกรดด้วยน้ำจะไปชุ่มอยู่บริเวณรอยต่อของเส้นใยกับดอกเห็ด ทำให้ส่งสารอาหารที่จำเป็นไปเลี้ยงดอกเห็ดไม่ได้ ทำให้ดอกเห็ดฝ่อและตายลงได้ แต่ถ้าแห้งเกินไปดอกเห็ดก็จะกระด้างและมีรอยแตก เป็นดอกเห็ดแคระไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร

แสง ถือว่ามีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโต และมีส่วนช่วยในการรวมตัวของเส้นใยเห็ดอย่างมาก แต่แสงก็ไม่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ดเลย มิหนำซ้ำยังเป็นตัวทำให้ดอกเห็ดเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าเห็ดที่เกิดขึ้นในที่มืดกับที่แจ้งจะมีความแตกต่างกันคือ เห็ดที่เกิดในที่แจ้งมีมีสีค่อนข้างคล้ำ ส่วนเห็ดที่เกิดในที่มืดจะมีสีขาวน่ารับประทานเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

อากาศ ถือว่ามีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ดอย่างมาก เพราะในทุกระยะของการเจริญเติบโตของเห็ดล้วนต้องการอากาศในการหายใจทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่เห็ดกำลังจะเกิดดอกและเริ่มเป็นดอกเห็ดแล้ว เราจะสังเกตเห็นว่าถ้าภายในแปลงเพาะหรือโรงเรือนเพาะเห็ดมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไป เส้นใยเห็ดจะเจริญเติบโตช้าลงหรืออาจชะงักการเจริญเติบโตไปเลย ดอกเห็ดก็จะยืดยาวออกในลักษณะผิดปกติ และที่สำคัญคือผิวของดอกเห็ดจะหยาบขรุขระคล้ายผิวคางคกไม่น่ารับประทาน

ความเป็นกรดด่าง (PH) ก็ถือว่ามีความสำคัญต่อการเพาะเห็ดเช่นกัน โดยเฉพาะเห็ดฟางที่ชอบสภาพอากาศที่เป็นกลางหรือมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย ถ้าวัสดุเพาะมีความเป็นกรดมากเกินไปจะทำให้บัคเตรีในกองฟางไม่เจริญเติบโต และไม่ยอมย่อยสลายโมเลกุลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ เส้นใยเห็ดฟางก็จะไม่ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ การเจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดก็จะน้อยลงตามไปด้วย ซึ่งความเป็นกรด – ด่างที่เหมาะสมสำหรับเห็ดฟางควรอยู่ประมาณ 5 – 8 ถือว่าเหมาะสมที่สุด